/คำนวนอายุครรภ์

คำนวนอายุครรภ์

ท้อง 1-2 เดือน ทำแท้ง  ใช้ยาสอด 4 เม็ด + ยากิน 1 เม็ด

ท้อง 3 เดือน ทำแท้ง  ใช้ยาสอด 6 เม็ด

ท้อง 4 เดือน ทำแท้ง  ใช้ยาสอด 8 เม็ด

ท้อง 5 เดือน ทำแท้ง  ใช้ยาสอด 10 เม็ด

ท้อง 6 เดือน ทำแท้ง  ใช้ยาสอด 12 เม็ด

ท้อง 7 เดือน ทำแท้ง  ใช้ยาสอด 12 เม็ด